HS: Four Diamonds Mini-THON, 6 P.M.-6 A.M., Gymnasium